Predpisy

Predpisy internetového obchodu Sklep Serowar.pl

Mimo iné s uvedením pravidla pre uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom obchodu, obsahujúce najdôležitejšie informácie o predávajúcom, obchode a právach spotrebiteľa.

OBSAH
§ 1 Definície
§ 2 Kontakt s predávajúcim
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Nakupovanie v obchode
§ 5 Platby
§ 6 Objednávka
§ 7 Právo odstúpiť od zmluvy
§ 8 Výnimky z práva odstúpiť od zmluvy
§ 9 Sťažnosti
§ 10 Osobné údaje
§ 11 Rezervácie
Dodatok 1: Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

§ 1 DEFINÍCIE

Pracovné dni - dni od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov.
Účet - bezplatná funkcia Obchodu regulovaná samostatnými predpismi (služba poskytovaná elektronicky), vďaka ktorej si Kupujúci môže zariadiť svoj individuálny Účet v Obchode.
Spotrebiteľ - spotrebiteľ vo zmysle ustanovenia občianskeho zákonníka.
Kupujúci - akýkoľvek kupujúci v obchode.
Predpisy - tieto predpisy.
Obchod - online obchod Serowar.pl prevádzkovaný predajcom na adrese https://sklep.serowar.pl.
Obchodník - podnikatelia zapísaný v centrálnom registre a informáciách o hospodárskej činnosti vedených ministrom príslušným pre hospodárstvo a vedenie centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti:

 1. Edyta Kardaszewicz, NIP 8522400694, REGON number 321268777, pôsobiaca pod názvom SEROWAR EDYTA KARDASZEWICZ - partner v civilnom partnerstve
 2. Jakub Krężel, NIP 8522528052, REGON number 320474150, pôsobiaci pod názvom SEROWAR JAKUB KRĘŻEL - partner v civilnom partnerstve

pôsobiaci v rámci občianskoprávneho partnerstva pod názvom „SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“ so sídlom ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štetín, NIP 8522600157, REGON číslo 321298100 ..

§ 2 KONTAKT S PREDAJCOM

 1. Poštová adresa: ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štetín
 2. E-mailová adresa: sklep@serowar.pl
 3. Telefón: 519 161 408

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Pre správne fungovanie obchodu potrebujete:
  • Zariadenie s prístupom na internet
  • Webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a súbory cookie.
 2. Ak chcete zadať objednávku v Obchode, okrem požiadavkou stanovených v odstavci 1, je potrebný aktívny e-mailový účet.

§ 4 NÁKUP V OBCHODE

 1. Ceny produktov viditeľné v Obchode sú celkové ceny tovaru vrátane DPH.
 2. Predávajúc upozorňuje, že celková cena objednávky sa skladá z ceny tovaru uvedeného v Obchode a prípadne z nákladov na dodanie tovaru.
 3. Produkt vybraný pre nákup by mal byť pridaný do košíku v Obchode.
 4. Kupujúci potom vyberie z dostupných v Obchode: spôsob doručenia tovaru a spôsob platby pre objednávku a taktiež poskytne údaje potrebné k dokončeniu objednávky.
 5. Objednávka sa uskutoční po potvrdení jej obsahu a prijatí pravidiel zo strany kupujúceho.
 6. Zadanie objednávky je rovnaké ako uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 7. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom médiu najneskôr pri dodaní zbožia.
 8. Kupujúci sa môže zaregistrovať v obchode, tz. Založiť si v ňom účet alebo nakupovať bez registrácie, a to uvedením svojich údajov u každej možnej objednávky.

§ 5 PLATBY

 1. Za zadanou objednávku môžete zaplatiť v závislosti na volbe kupujúceho:
  1. Bežným prevodom na bankový účet predávajúceho.
  2. S platobnou kartou:
   • Vízum
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. Prostredníctvom platobnej platformy:
   • dotpay
  4. Dobierkou, tz. Dobierkou pri dodaní kupujúcemu.
  5. V hotovosti pri osobnom prevzatí.
 2. Pokiaľ kupující zvolí platbu predom, musí byť objednávka zaplatená do 14 pracovných dní od zadania objednávky.
 3. Predajca informuje, že v prípade niektorých platobných metód je z dôvodu ich špecifickosti možná platba za objednávku týmto spôsobom jedine bezprostredne po zadaní objednávky.

§ 6 PLNENIE OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci je povinný dodať zbožie bez závad.
 2. Dátum dokončenia objednávky je uvedený v Obchode. Maximálna doba spracovania štandardnej objednávky je 14 dní.
 3. V prípade, že sa kupujúci rozhodol za objednávku zaplatiť predom, predávajúci po jej zaplatení bude pokračovať v objednávke.
 4. V situácii, kedy na základe jednej objednávky kupujúci zakúpil zbožie s rôznymi termínmi dodania, bude objednávka spracovaná v lehote platnej pre zbožie s najdlhším dátumom dodania.
 5. Krajina, kde je objednávka vykonaná:
  • Poľská republika
  • Európa
 6. Zbožie zakúpené v Obchode sa doručuje v závislosti na spôsobe doručenia zvolenom Kupujúcim:
  • Prostredníctvom kuriérnou společnosťou
  • Prostredníctvom poľskej pošty
  • Elektronickými prostriedkami - v prípade digitálneho obsahu
 7. Kupujúci si môže zbožie vyzdvihnúť osobne na Zbernom mieste behom jeho oteváracej doby.
 8. Pokiaľ si kupujúci vyberie osobní odber, bude zbožie pripravené k vyzdvihnutiu v uvedenom dátume splnenia objednávky a pokiaľ predávajúci uviedol dátum odoslania zbožia - v tejto lehote.

§ 7 PRÁVO ODSTÚPIť OD ZMLÚVY

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s predávajúcim prostredníctvom obchodu, s výhradou § 8 nariadení, do 14 dní bez udania dôvodu.
 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch odo dňa:
  1. Na ktorom spotrebiteľ získal zbožie alebo na ktorom sa do vlastníctva zbožia dostala iná osoba než dopravca a označená spotrebiteľom.
  2. U ktorého získa spotrebiteľ vlastníctvo posledného tovaru alebo u ktorého tretia osoba, iná než dopravca a určená spotrebiteľom, získa vlastníctvo posledného tovaru v prípade zmluvy vyžadujúcej prevod vlastníctva mnohých vecí, ktoré sú dodávané samostatne.
 3. Aby mohol spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí s použitím údajov uvedených v § 2 Pravidiel informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným prehlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo informáciami zaslanými e-mailom).
 4. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy na konci nariadenia, nie je to však povinné.
 5. Ku splneniu lehoty pre odstúpenie od zmluvy stačí, aby spotrebiteľ zaslal informácie týkajúce sa uplatnenia svojho práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

  ÚČINKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie zbožia (okrem dodatočných nákladov vyplívajúcích zo spôsobu doručenia zvoleného spotrebiteľom, ktorý je iný než najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim), a to okamžite, v každom prípade najneskôr 14 dní odo dňa, kedy bol predávajúci informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
 7. Náhrada bude vykonaná predajcom pomocou rovnakých platobných metód, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasí s iným riešením, v každom prípade spotrebiteľovi nevzniknú žiadne poplatky v súvislosti s týmto vrátením.
 8. Predávajúci môže zadržať vrátenie peňazí až do prevzatia zbožia alebo do doby, dokiaľ mu bude poskytnutý doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 9. Predajca Vás požiada o vrátenie zbožia na adresu: ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štetín okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy Spotrebiteľ informoval predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Lehota je dodržaná, pokiaľ spotrebiteľ odošle zbožie späť pred uplynutím lehoty 14 dní.
 10. Spotrebiteľ nesie priame náklady na vrátenie tovaru.
 11. Spotrebiteľ je zodpovedný jedine za zníženie hodnoty zbožia vyplývajúcej z jeho používania iným spôsobom, než aký bol nevyhnutný pro zistenie povahy, vlastností a fungovania zbožia.
 12. Pokiaľ zbožie vzhľadom ku svojej povahe nie je možné vrátiť bežnou poštou, nesie spotrebiteľ taktiež priame náklady na vrátenie zbožia. O odhadované výške týchto nákladov bude spotrebiteľ informovaný predávajúcim v popisu zbožia v Obchode alebo pri zadávaní objednávky.
 13. Pokiaľ je potreba vrátiť finančné prostriedky na transakcii vykonanej zákazníkom pomocou platobnej karty, bude predávajúcemu vrátená čiastka na bankový účet priradený k platobnej karte kupujúceho.

§ 8 VÝNIMKY Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku nemá spotrebiteľ vo vzťahu ku zmluve:
  1. V ktorom je predmetom služby neprefabrikovaný predmet vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci k uspokojeniu jeho individuálnych potrieb.
  2. V ktorom je predmetom služby položka, ktorá sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku trvanlivosť.
  3. V ktorom je predmetom služby zbožie dodávané v zapečatenom obalu, ktoré po otvorení obalu nie je možné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov vrátiť, pokiaľ bolo balenie po dodaní otvorené.
  4. V ktorom sú predmetom služby predmety, ktoré sú po dodaní vzhľadom ku svojej povahe neoddeliteľne spojené s inými položkami.
  5. V ktorých sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový software dodávaný v zapečatenom obale, pokiaľ bol balíček po dodaní otvorený.
  6. Pre doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom.
  7. Pokiaľ cena alebo odmena závisí na výkyvoch na finančnom trhu, nad ktorými nemá podnikateľ žiadnu kontrolu a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy.
  8. Pre dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, pokiaľ plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty k odstúpeniu od zmluvy a po informovaní podnikateľa o strate práva odstúpiť od zmluvy.
 2. Právo odstúpiť od zmluvy uzavreté na diaľku nemá iný subjekt než spotrebiteľ.

§ 9 SŤAŽNOSTI

 1. V prípade vady zbožia má kupujúci možnosť vadné zbožie reklamovať na základe záruky alebo záruky stanovenej v občianskom zákonníku, pokiaľ bola záruka poskytnutá.
 2. Pomocou záruky môže kupujúci za podmienok a v lehotách stanovených v občianskom zákonníku:
  1. Odošlite prehlásenie o znížení ceny
  2. V prípade závažnej závady - predložiť prehlásenie o odstúpení od zmluvy
  3. Žiadajte, aby bola položka vymenená za bezchybnú
  4. Žiadajte odstránenie vady
 3. Predajca vás požiada o zaslanie reklamácie v rámci záruky na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 predpisov.
 4. Pokiaľ sa ukáže, že k posúdení reklamácie je nutné doručiť inzerované zbožie predávajúcemu, je kupujúci povinný dodať zbožie, v prípade spotrebiteľa na náklady predávajúceho, na adresu: ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štetín.
 5. Pokiaľ bola na produkt poskytnutá ďalšia záruka, informácie o ňom a taktiež o jeho podmienkach sú k dispozícii v popise produktu v Obchode.
 6. Sťažnosti týkajúce sa prevádzky Obchodu by mali byť zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v § 2 Pravidiel.
 7. Sťažnosť predávajúceho posúdi do 14 dní.

  Mimosúdne metódy vyriaďovania sťažností a vyriaďovania reklamácií
 8. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie spotrebiteľom očakávaný výsledok, môže spotrebiteľ mimo iné použiť :
  1. Mediácia vykonávaná príslušným zemským inšpektorátom obchodnej inšpekcie, u ktorej by ste mali požiadať o mediáciu. Procedúra je spravidla bezplatná. Zoznam inšpektorátov je k dispozícii tu: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomoc príslušného miestneho stáleho spotrebiteľského rozhodcu súdu pôsobiaceho na miestnom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému by mala byť podaná žiadosť o posúdenie prípadu pred súdom. Procedúra je spravidla bezplatná. Zoznam súdov je k dispozíci na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezplatná pomoc mestského alebo verejného ochrancu práv spotrebiteľov.
  4. Internetová platforma ODR je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých kupujúcim pri používaní obchodu je predávajúci.
 2. Osobní údaje kupujúceho sú spracovávané na základe zmluvy a za účelom jej realizácie v súladu zo zásadami stanovenými v obecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane údajov (GDPR). Podrobné informácia o spracovaní údajov predajcom sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených v obchode.

§ 11 REZERVÁCIE

 1. Kupujúci má zakázané poskytovať nelegálny obsah.
 2. Každá objednávka umiestnená v Obchode predstavuje samostatnú kúpnu zmluvu a vyžaduje samostatné prijatie predpisov. Zmluva je uzavretá včas a za účelom splnenia objednávky.
 3. Zmluvy uzavreté na základe týchto predpisov sa uzatvárajú v poľštine.
 4. V prípade možného sporu s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, bude príslušným súdom súd príslušný pre sídlo predávajucého.
 5. Nič t týchto predpisoch nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona.Príloha 1 nariadenie

Nižšie je uvedený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľ môže alebo nemusí použiť:

 

VZOR VZORU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(tento formulár je treba vyplniť a vrátiť jedine v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

„SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“
ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štětín,
e-mailová adresa: sklep@serowar.pl

- ja ................................................ ......................... týmto informujem o mojom odstúpení od kúpnej zmluvy u nasledujúcich položiek:

.............. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............

.................................... .................................................. .................................................. .................................................. ..........................................

........ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ....................

- Dátum prijatia ............................................... .................................................. .................................................. .................................................. ....-

Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov) ...................................... .................................................. .................................................. ...........................

- adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov) ................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............

................................... .................................................. .................................................. .................................................. ...........................................

.................................................. ...........................................
Podpis spotrebiteľa
(jedine pokiaľ je k dispozícii formulár zaslaný v papierovej verzii) Dátum ............................................


(*) Nehodiace sa škrtnite.

Predpisy o účte

Predpisy pre účet v obchode Sklep Serowar.pl

OBSAH
§ 1 Definície
§ 2 Kontakt s predávajúcim
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Účet
§ 5 Sťažnosti
§ 6 Osobne údaje
§ 7 Rezervácia

§ 1 DEFINICE

Účet - bezplatná funkcia (služba) Obchodu upravená v týchto predpisoch, vďaka ktorej môže kupujúci vytvoriť svoj osobitý Účet v Obchode.
Kupujúci - akýkoľvek kupujúci v obchode.
Obchod - internetový obchod Sklep Serowar.pl prevádzkovaný predajcom na adrese https://sklep.serowar.pl
Predajca - podnikatelia zapísaný do centrálneho registra a informácie o hospodárskej činnosti vedené ministrom zodpovedným za ekonomiku a vedenie centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti : pôsobiace ako občianske partnerstvo pod názvom „SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“ so sídlom ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štetín, NIP 8522600157, REGON číslo 321298100 ..

§ 2 KONTAKT S PREDEJCOM

 1. Poštová adresa: ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Štetín
 2. E-mailová adresa: sklep@serowar.pl
 3. Telefón: 519 161 408

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Pre správne fungovanie a vytvorenie účtu potrebujete:
  • Aktívny e-mailový účet
  • Zariadenie s prístupom na internet
  • Webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a súbory cookie

§ 4 ÚČET

 1. Vytvorenie účtu je úplne dobrovoľné a závisí na vôli kupujúceho.
 2. Účet poskytuje kupujúcemu ďalšie možnosti, napríklad: prehliadanie histórie objednávok zadaných kupujúcim v obchode, kontrola stavu objednávky n alebo úprava údajov kupujúceho.
 3. Pokiaľ  chcete vytvoriť účet, musíte v Obchode vyplniť príslušný formulár.
 4. V dobe vytvorenia Účtu je medzi Kupujúcim a predávajúcim uzavretá zmluva na dobu neurčitú ohľadne vedenia Účtu za podmienok stanovených v Pravidlách.
 5. Kupujúci môže účet kedykoľvek zrušiť, bez toho by mu tým vznikli náklady.
 6. Za účelom zrušenia účtu zašlite prosím svoje odstúpenie predajcovi na nasledujúcu e-mailovou adresu: sklep@serowar.pl, čo bude mať za následok okamžité zmazanie účtu a ukončenie zmluvy o údržbe účtu.

§ 5 SŤAŽNOSTI

 1. Sťažnosti týkajúce sa fungovania Účtu je treba zasielať na e-mailovú adresu sklep@serowar.pl.
 2. Sťažnosť predávajúceho posúdí do 14 dní.

  1. Mimosúdne metódy vyriaďovania sťažností a vyriaďovania reklamácií
  2. V prípade, že reklamačné konanie neprinesie spotrebiteľom očakávaný výsledok, môže spotrebiteľ mimo iné použiť :
   1. Mediácia vykonávaná príslušným zemským inšpektorátom obchodnej inšpekcie, u ktorej by ste mali požiadať o mediáciu. Procedúra je spravidla bezplatná. Zoznam inšpektorátov je k dispozícii tu: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   2. Pomoc príslušného miestneho stáleho spotrebiteľského rozhodcu súdu pôsobiaceho na miestnom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému by mala byť podaná žiadosť o posúdenie prípadu pred súdom. Procedúra je spravidla bezplatná. Zoznam súdov je k dispozíci na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   3. Bezplatná pomoc mestského alebo verejného ochrancu práv spotrebiteľov.
   4. Internetová platforma ODR je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých kupujúcim pri používaní obchodu je predávajúci.
 2. Osobné údaje kupujúceho sú spracované na základe zmluvy a za účelom jej realizácie v súladu so zásadami stanovenými v obecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane údajov (GDPR). Podrobné informácie o spracovaní údajov predajcom sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených v obchode.

§ 7 REZERVÁCIE

 1. Kupujúci má zakázané poskytovať nelegálny obsah.
 2. Zmluva o vedení účtu je uzavretá v Poľštine.
 3. V prípade dôležitých dôvodov uvedených v odstavci. 4, má predávajúci právo na zmenu týchto pravidiel účtu.
 4. Dôležité dôvody uvedené v odstavci. 3 sú:
  1. nutnosť prispôsobiť Obchod právnym ustanoveniam platným pro jeho prevádzku
  2. zlepšenie bezpečnosti poskytovanej služby
  3. zmena funkčnosti Účtu, ktorá vyžaduje úpravu predpisov o Účte.
 5. O plánovanej zmene predpisov o účtu bude kupujúci informovaný najmenej 7 dní pred vykonaním zmeny e-mailom zaslaným na adresu pridelenú účtu.
 6. Pokiaľ kupujúci neprijme plánovanú zmenu, mal by o tom informovať predávajúceho zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu predávajúceho sklep@serowar.pl, ktorá bude mať za následok ukončenia zmluvy o údržbe účtu po vstupu plánovanej zmeny v platnosť alebo skôr. Pokiaľ kupujúci vykoná takúto požiadavku.
 7. Pokiaľ kupujúci proti plánovanej zmene do doby, než vstúpi v platnosť, nevznesie námietku, má sa za to, že ju príma, čo v budúcnu nepredstavuje prekážku ukončenia zmluvy.
 8. V prípade možného sporu s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, bude príslušným súdom súd príslušný pre sídlo predávajúceho.
 9. Nič v týchto predpisoch nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona.
 

Predpisy týkajúce sa spravodaja

Obchod Serowar.pl

§ 1 DEFINÍCIE

Newsletter - bezplatná služba poskytovaná elektronicky, vďaka ktorej môže príjemca služby od poskytovateľa služby dostávať elektronicky skôr objednané správy z obchodu, vrátane informácií o ponukách, akciách a nových produktoch v obchode.
Obchod - internetový obchod Sklep Serowar.pl prevádzkovaný poskytovateľom služieb na https://sklep.serowar.pl
poskytovateľ služieb - podnikatelia zapísaný do centrálneho registru a informácie o hospodárskej činnosti vedené ministrom zodpovedným za ekonomiku a vedenie centrálneho registru a informácií o ekonomickej činnosti : pôsobiaci ako občianskoprávne partnerstvo pod názvom „SEROWAR SC EDYTA KARDASZEWICZ, JAKUB KRĘŻEL“ zo sídlom ul. Sowińskiego 24 / U11, 70-230 Szczecin, NIP 8522600157, REGON number 321298100.
Príjemca - každý subjekt využívajúci službu Newsletter.

§ 2 Spravodajca

 1. Príjemca služby môže službu Newsletter používať dobrovoľne.
 2. Pokiaľ chcete používať službu Newsletter, potrebujete zariadenie s najnovšou verziou webového prehliadača, ktoré podporuje JavaScript a súbory cookie, s prístupom na internet a aktívnym e-mailovým účtom.
 3. E-mailové správy zasielané v rámci tejto služby budú zasielané na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v dobe prihlásenia k odberu spravodajca.
 4. Príjemca služby za účelom uzavretia zmluvy a prihlásenia k odberu služby Newsletter v prvom kroku uvedie svoju e-mailovú adresu, na ktorú chce dostávať správy zasielané v rámci Newsletter, na určené miesto na webových stránkach. Potom na e-mailovú adresu uvedenú v prvom kroku zašle Poskytovateľ služby príjemcovi služby správu o overení e-mailové adresy, ktorá bude obsahovať odkaz na potvrdenie vôle Príjemcu služby prihlásiť sa k odberu spravodajcu. Potom, čo zákazník potvrdí svoju vôľu prihlásiť sa k odberu spravodajcu, je uzavretá zmluva o poskytovaní služby a poskytovateľ služby ju začne poskytovať zákazníkovi.
 5. Správy zasielané ako súčasť spravodajcu budú obsahovať informácie o možnosti odhlásenia z odberu a taktiež odkaz na odhlásenie.
 6. Príjemca služby sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu spravodajca, a to bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek nákladov, s využitím možnosti uvedenej v odstavci 5 alebo zaslaním správy na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb: sklep@serowar.pl .
 7. Použitie odkazu na odhlásenie odberu spravodajca zákazníkom alebo odoslanie správy s požiadavkou na odhlásenie odberu spravodajcu bude mať za následok okamžité ukončenie zmluvy pri poskytovaní tejto služby.

§ 3 Sťažnosti

 1. Sťažnosti na Newsletter by mali byť hlásené poskytovateľovi služieb na nasledujúcej e-mailovej adrese: sklep@serowar.pl .
 2. Poskytovateľ služby odpovie na sťažnosť do 14 dní od prijatia sťažnosti.

§ 4 Osobní údaje

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých príjemcom služby pri používaní spravodajcu je poskytovateľ služby.
 2. Osobní údaje zákazníka sú spracovávané na základe zmluvy a za účelom jej prevedenia v súlade so zásadami stanovenými v obecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane údajov (GDPR). Podrobné informácie o spracovaní údajov predajcom sú obsiahnuté v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených v obchode.

§ 5 Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť tieto predpisy jedine z závažných dôvodov. Dôležitým dôvodom je nutnosť zmeniť predpisy spôsobené modernizáciou služby Newsletter alebo zmenou zákona ovplyvňujúcej poskytovanie služby poskytovateľom služby.
 2. Informácie o plánovanej zmene predpisov budú zaslané na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú v dobe prihlásenia k odberu spravodajca najmenej 7 dní pred zavedením zmien.
 3. Pokiaľ príjemca služby nevznesie námietky proti plánovaným zmenám do doby, než vstúpia v platnosť, predpokladá sa, že je prijíma.
 4. V prípade neprijatia plánovaných zmien by mal príjemca služby zaslať informácie o nich na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb: sklep@serowar.pl , čo bude mať za následok ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb vstupom plánovaných zmien v platnosť.
 5. Zákazníkovi je zakázane poskytovať nelegálny obsah.

 

 
 
nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium